Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017

Đăng bởi : Admin Ngày: 27/09/2017 00:00

 

BỘ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO

CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                       

Số: 1406 /KH - ĐHKTQD

Hà Nội, ngày 20 tháng  09  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy

theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017

 

    Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ – ĐHKTQD ngày 16/08/2017 Hiệu trưởng về  “Quy định tổ chức học lại cho sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân”, sau khi thống kê tình hình học tập lấy ý kiến của các Khoa, Viện, Bộ môn, Trường tổ chức học lại hình thức lớp riêng cho sinh viên hệ chính quy đợt 1 năm 2017 theo kế hoạch như sau:

I. Các quy định

1. Đối tượng học

1.1. Sinh viên khóa 53, 54, 55 và sinh viên khóa 52 trở về trước thuộc diện được kéo dài thời gian học.

1.2. Sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên (lưu học sinh, sinh viên cử tuyển. . .).

1.3. Sinhh viên VB2 chính quy, liên thông chính quy đủ điều kiện học lớp riêng theo quy định.

2. Thời gian, địa điểm học

2.1. Thời gian tổ chức từ 14/10/2017 đến 09/01/2018 (bao gồm cả thời gian đăng ký, làm các thủ tục, học, thi và trả điểm về Phòng Quản lý đào tạo).

2.2. Bộ môn chủ động bố trí địa điểm học, lịch học, lịch thi và thông báo cho Phòng Quản lý đào tạo và sinh viên biết. Hình thức thông báo: trên bảng tin và trên trang Web của Bộ môn/Khoa/Viện. Nếu không tự bố trí được địa điểm học, Bộ môn báo Phòng Quản lý đào tạo để phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị cùng giải quyết.

3. Quy mô lớp, số tín chỉ đăng ký và học phí

3.1. Quy mô tối đa của mỗi lớp riêng là 30 sinh viên   

3.2. Mỗi sinh viên khóa 53 trở về trước được đăng ký học tối đa 09 tín chỉ; sinh viên khóa 54, 55 được đăng ký học tối đa 06 tín chỉ (số tín chỉ này tính vào tổng số tín chỉ của học kỳ I năm học 2017 - 2018).

3.3. Trước khi đăng ký học lại, sinh viên cần nộp học phí theo quy định hiện hành của trường.    

4. Các học phần dự kiến mở lớp riêng

4.1. Lớp riêng chỉ được xem xét mở cho các học phần sinh viên phải học lại nhưng không mở trên mạng quản lý đào tạo trong học kỳ I năm học 2017 – 2018.

4.2. Các học phần không còn giảng dạy và không có học phần tương đương trong chương trình đào tạo hiện hành.

4.3. Các học phần đặc thù (thay đổi cơ cấu số tín chỉ, thay đổi chương trình đào tạo…) của Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Khoa Lý luận chính trị, Bộ môn Giáo dục thể chất và một số đơn vị khác.

4.4. Không mở lớp riêng cho sinh viên học nâng điểm và không cho phép sinh viên học nâng điểm học lớp riêng.

II. Tổ chức thực hiện

1. Đối với sinh viên

1.1. Đăng ký nguyện vọng trực tuyến theo hướng dẫn trên mạng QLĐT (vào mục đăng ký nguyện vọng).  Thời gian: Từ 14/10/2017 đến 26/10/2017.

1.2. Làm đơn đăng ký học (theo mẫu), mang đơn đến nộp học phí tại Phòng TC-KT.

Thời gian: Khóa 53,54,55 từ ngày 21-26/10/2017; các khóa khác từ ngày 27 - 30/10/2017.

1.3. Nộp đơn kèm bản sao biên lai thu học phí cho các trợ lý Khoa/Viện. 

Thời gian: từ ngày 21 - 30/10/2017.

1.4. Xem danh sách lớp trên mạng QLĐT từ ngày 23/11/2017; xem danh sách học chính thức (bản in), lịch học, lịch thi tại Bộ môn từ ngày 28/11/2017.

1.5. Thời gian học, thi trong khoảng từ  28/11/2017 đến 28/12/2017.

2. Các Khoa/Viện quản lý sinh viên và các Bộ môn

2.1. Trợ lý các Khoa/Viện QLSV hướng dẫn, kiểm tra, xác nhận đơn đăng ký học lại,  sau đó nhận đơn kèm bản sao biên lai thu học phí, sắp xếp theo lớp chuyên ngành và nộp cho phòng QLĐT trước ngày 06/11/2017; nhận danh sách lớp vào các ngày 23,24/11/2017.

2.2. Các Bộ môn giảng dạy chủ động tổ chức học, thi, trả điểm và làm thủ tục xác nhận thanh toán với Trường theo thời gian quy định.

3. Các đơn vị chức năng

          3.1. Phòng Quản lý đào tạo

       -  Là đơn vị chủ trì, đầu mối tổ chức và thực hiện kế hoạch.

                 -  Phối hợp với phòng QTTB bố trí giảng đường học, thi;

       -  Phối hợp với phòng TC-KT kiểm tra, đôn đốc học phí;

       -  Xác nhận thanh toán cho Bộ môn và các bộ phận liên quan.

          3.2. Phòng Tài chính – Kế toán

                  - Bố trí cán bộ thu học phí học lại theo lịch.

                  - Phối hợp với phòng QLĐT thanh toán cho các cá nhân, đơn vị theo quy định.

          3.3. Phòng Quản trị thiết bị

         Bố trí giảng đường và các phương tiện để tổ chức học lại và thi theo yêu cầu.

Để tổ chức tốt công tác học lại, đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

Mọi phản ánh xin gửi về Trường qua chuyên viên Lương Việt Anh (P 102_Nhà 10, điện thoại 5953).     

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các Khoa/Viện quản lý sinh viên;

- Các đơn vị chức năng trong trường;

- Các sinh viên đại học chính quy;

- Lưu TH, QLĐT.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Chính quy

Nhà trường thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Hệ chính quy) như sau: (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu cụ thể trong bản gửi kèm).


Tài liệu hỗ trợ sử dụng Turnitin

Tài liệu hỗ trợ sử dụng Turnitin


Lịch thi học phần hệ văn bằng 2 chính quy HK 1 năm 2017 - 2018

Lịch thi học phần hệ văn bằng 2 chính quy HK 1 năm 2017 - 2018


KẾ HOẠCH: Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59Kế hoạch kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 59 và sinh viên các khóa khác kiểm tra Tiếng...

Tổ chức kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên khóa 59 sau khi nhập học theo đúng quy định của Trường


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 9/...

Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tháng 06 năm 2017, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau


Danh sách sinh viên hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình Đợt 1, năm học 2017 - 2018

Công nhận 65 sinh viên hệ đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học cùng lúc hai chương trình

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter