Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Thông báo V/v công bố Thời khóa biểu hệ văn bằng 2, hình thức chính quy - học kỳ hè, năm học 2014-2015

Đăng bởi : Admin Ngày: 24/05/2015 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Số: 550/ ĐHKTQD-QLĐT

V/v công bố Thời khóa biểu hệ văn bằng 2,
hình thức chính quy  - học kỳ hè, năm học 2014-2015

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi : Ông (bà) Trưởng các đơn vị
                                                  


Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của hệ văn bằng 2 chính quy khóa 26A, 26B và 27A;
Theo đề nghị của khoa, viện, bộ môn; Nhà trường thông báo Thời khoá biểu học kỳ hè- năm học 2014-2015của hệ văn bằng 2 chính quy khóa 26A, 26B và 27A như sau:
(Có Thời khóa biểu cụ thể kèm theo)
Để thực hiện đúng kế hoạch, Nhà trường đề nghị các đơn vị như sau:
- Trưởng các Bộ môn phân công  giáo viên  giảng dạy và thông báo đến cán bộ, giáo viên được biết và thực hiện.
- Trưởng bộ môn cập nhật Danh sách phân công giáo viên giảng theo lớp tín chỉ về phòng Quản lý đào tạo (Đ/C Phùng Chí Cường, P 1.1A nhà 10) và  lên Hệ thống quản lý giảng đường trong hai tuần học đầu tiên theo địa chỉ http://qlgd.neu.edu.vn.
- Đơn vị quản lý giảng đường (Phòng Quản trị thiết bị) chuẩn bị giảng đường và bố trí cán bộ trực phục vụ.
- Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có phản ánh về thời khóa biểu gửi ý kiến về Nhà trường qua Phòng Quản lý đào tạo (Bộ phận kế hoạch học tập: đ/c Phùng Chí Cường, phòng 1.1A, nhà 10, ĐT: 0912.068.370; NB: 5101).

 

 

Nơi nhận:
     - Hiệu trưởng (để báo cáo)    
     - Các Phó hiệu trưởng (để chỉ đạo)
     - Như kính gửi
     - Lưu: TH, QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS.TS. Phạm Quang Trung

 

 

 

Các file đính kèm:


Bài viết liên quan

Thông báo V/v công bố Thời khóa biểu hệ văn bằng 2 hình thức chính quy - học kỳ 2, năm học 2016-2017

Thời khóa biểu hệ văn bằng 2 hình thức chính quy - học kỳ 2, năm học 2016-2017


Lịch thi hết học phần học kỳ 1 hệ Văn bằng 2 CQ - Năm học 2016_2017

Lịch thi hết học phần học kỳ 1 - Năm học 2016_2017


Lịch thi học kỳ 2 năm 2016-2017 hệ Văn bằng II chính quy


Lịch thi hết học phần hệ VB2 chính quy – Học kỳ 2 năm học 2015_2016

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy, học tập hệ Văn bằng 2 hình thức chính quy khóa 26A,26B,27A,27B và 27C. Nhà trường thông báo lịch thi hết học phần học kỳ 2 - Năm học 2015_2016


Thời khóa biểu hệ văn bằng 2 khóa 27C, hình thức chính quy - học kỳ 2, năm học 2015-2016

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của hệ văn bằng 2 chính quy khóa 27C; Nhà trường thông báo Thời khoá biểu học kỳ 2- năm học 2015-2016 của hệ văn bằng 2 chính quy khóa 27C như sau:

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter