Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh, đợt 1 - năm 2016

Đăng bởi : Admin Ngày: 17/02/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
––––––––––––––––––––––––
Số: 102/TB-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 20166

 

 

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh, đợt 1 - năm 2016


 
Căn cứ Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học Hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng;
Căn cứ Kế hoạch số 1440/KH-ĐHKTQD ngày 12/11/2015 của Hiệu trưởng về việc tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 54;
Căn cứ Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên chính quy, đợt 1 - năm 2016 đã được Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ Nhà trường thông qua;
Căn cứ kết luận của Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ Nhà trường tại cuộc họp vào hồi 14h00, ngày 25/01/2016,
Nhà trường thông báo về kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 - năm 2016 như sau:
1. Điểm trung bình chung (TBC) được xác định như sau:
            Điểm TBC      = 0,2*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nghe-hiểu
                                     + 0,2*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Nói
                                     + 0,6*Điểm bài kiểm tra kỹ năng Đọc-Viết
(theo Quy định ban hành Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng)
2. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh nếu đạt cả hai điều kiện sau:
            - Điểm TBC >= 5,0 điểm
            - Điểm các bài kiểm tra thành phần >= 3,0
(theo Quy định ban hành Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng)
3. Danh sách sinh viên và kết quả kiểm tra:
(Có danh sách chi tiết kèm theo)
4. Tổ chức xem lại bài kiểm tra cho sinh viên
- Nhà trường chỉ tổ chức xem lại bài kiểm tra phần kỹ năng Nghe-hiểu và Đọc-Viết.
- Thời gian: từ ngày 25/01/2016 đến hết ngày 03/02/2016.
- Địa điểm nộp đơn và lệ phí: tại Phòng 103, Nhà 10 (gặp Cô Lê Ngân Giang).
            - Lệ phí xem lại bài: 50.000đ/bài (tương ứng với một kỹ năng).

Nơi nhận:
- Các Khoa/Viện (để thông báo cho SV);
- Cổng TTĐT để thông báo;
- P.TC-KT, P.KT&ĐBCLGD (để p/h);
- Lưu QLĐT, TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Phạm Quang TrungBài viết liên quan

KẾ HOẠCH: Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017


Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017

Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59Kế hoạch kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 59 và sinh viên các khóa khác kiểm tra Tiếng...

Tổ chức kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên khóa 59 sau khi nhập học theo đúng quy định của Trường


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 9/...

Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tháng 06 năm 2017, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau


Danh sách sinh viên hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình Đợt 1, năm học 2017 - 2018

Công nhận 65 sinh viên hệ đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học cùng lúc hai chương trình


QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chuẩn đầu ra về Tin học trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của...

Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra về tin học trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân


QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt 3 - năm học 2016-...

Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chính quy

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter