Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân

Đăng bởi : Admin Ngày: 19/02/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Số: 2281/QĐ-ĐHKTQD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy,

đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

       Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

         Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

         Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”;

         Căn cứ Văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

         Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

         Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản sửa đổi, bổ sung quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015 (Khóa 57).

Điều 3. Trưởng các đơn vị, sinh viên hệ đại học chính quy tuyển sinh từ năm 2015 và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Cổng thông tin điện tử (để t/b)

- Lưu TH, QLĐT

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

 Bài viết liên quan

Quyết định ban hành Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào...

Căn cứu Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54


Quyết định Ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy không chuyên, đào tạo theo...

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị...


Quyết định Ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín...

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường...

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter