Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Quyết định Ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy không chuyên, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54

Đăng bởi : Admin Ngày: 19/02/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Số: 987/QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/7/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT- BGD&ĐT ngày 07/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/6/2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 16 ngành, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Căn cứ vào Báo cáo của Tổ công tác về việc xây dựng chuẩn đầu ra ngoại ngữ đã được Hiệu trưởng phê duyệt, 

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau:

 1. Tiếng Anh
 2. Tiếng Pháp
 3. Tiếng Trung Quốc

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hiệu trưởng giao cho Trưởng phòng Quản lý đào tạo chủ trì phối hợp cùng khoa Ngoại ngữ kinh tế và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai từ khóa 54, năm học 2012.

Điều 3. Trưởng khoa, Viện trưởng; Trưởng bộ môn; Trưởng phòng và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (để báo cáo)

- Đảng ủy, BGH (để chỉ đạo)

- Như điều 3

- Lưu TH, QLĐT

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

GS.TS. Nguyễn Văn NamBài viết liên quan

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy,...

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD ngày...


Quyết định ban hành Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào...

Căn cứu Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54


Quyết định Ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín...

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường...

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter