Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Quyết định Ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54

Đăng bởi : Admin Ngày: 19/02/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Số: 2282/QĐ-ĐHKTQD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12  năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 54)

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

         Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

         Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

         Căn cứ Văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

         Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT- BGD&ĐT ngày 07/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

         Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

         Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/6/2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 16 ngành, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54;

         Căn cứ vào đề xuất của Khoa Ngoại ngữ kinh tế về chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại tờ trình ngày 12/5/2015;

         Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể:

(có bản mô tả chi tiết kèm theo)

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ Khóa 54.

Điều 3. Trưởng khoa, viện trưởng; trưởng bộ môn; trưởng phòng và trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu TH, QLĐT

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS.TS. Trần Thọ Đạt

 

CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/12/2015)

 

 1. Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Kinh tế quốc dân đạt chuẩn về trình độ Tiếng Anh bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 2. Trình độ tiếng Anh Tiếng Anh bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (được ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT),

Cụ thể:

 • Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản dài với phạm vi rộng;
 • Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt;
 • Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn;
 • Có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết.
 1. Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ Tiếng Anh bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, như sau:

IELTS

TOEFL IBT

BEC

Kiểm tra đầu ra NEU

dành cho sinh viên

ngành Ngôn ngữ Anh

6.5

79

Higher

 

50/100

 

 

 

Các điểm số trên là điểm tối thiểu cần đạt được. Sinh viên có một trong các chứng chỉ trên là đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh.Bài viết liên quan

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy,...

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD ngày...


Quyết định ban hành Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào...

Căn cứu Quyết định số 987/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54


Quyết định Ban hành Bộ chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy không chuyên, đào tạo theo...

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị...

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter