Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

Đăng bởi : Admin Ngày: 01/03/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Số:    567   /QĐ-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Hà Nội, ngày   17  tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành “Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập

đối với sinh viên hệ chính quy”

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

            Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của BGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều lệ trường đại học quy định quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường đại học;

            Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và  trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

            Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy”.

Điều 2. Quyết định này thay thế các văn bản trước đây của trường liên quan đến cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy.

          Điều 3. Các Ông Trưởng phòng CTCT và QLSV, TH, TC-KT ; Trưởng các Khoa, Bộ môn có quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Vụ HSSV,Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c)

- Như điều 3

- Lưu TH, CTCT và QLSV

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

GS.TS Nguyễn Văn Nam

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Hà Nội, ngày   17    tháng 5 năm 2010

       

 

QUY ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định sos 567/QĐ-ĐHKTQD

 Ngày  17  tháng 5  năm 2010 của Hiệu trưởng trường ĐH KTQD)

––––––––––––––––––

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a. Văn bản này quy định việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy.

b. Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội và sinh viên diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét, cấp học bổng tại Quyết định này thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

          Điều 2. Mục đích

a. Khuyến khích sinh viên học tập và rèn luyện tốt, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của nhà trường.

b. Hỗ trợ cho sinh viên có điều kiện học tập và rèn luyện tốt hơn.

          Điều 3. Yêu cầu

           a. Sinh viên trong diện được xét cấp phải đáp ứng các điều kiện về kết quả học tập và rèn luyện từ khá trở lên theo các quy định hiện hành có liên quan của Trường và Bộ giáo dục & Đào tạo.

b. Việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên được xét theo từng học kỳ trong năm học.

  c. Việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và dân chủ.

Điều 4. Tiêu chuẩn và mức xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

a. Tiêu chuẩn xét:

- Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên.

- Sinh viên không bị kỷ luật từ mức khiển trách cấp trường trở lên trong học kỳ xét học bổng. Trong trường hợp bị kỷ luật trước đó, nếu thời gian có hiệu lực kỷ luật nằm trong thời gian xét cấp học bổng cũng không thuộc đối tượng xem xét.

b. Mức xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đủ tiêu chuẩn trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:

+ Mức học bổng loại khá: Có điểm Trung bình chung học tập (TBCHT) đạt loại khá trở lên (7,0 – Cận 8,5) và điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên.

 Mức học bổng:  240.000 đồng/tháng.

+ Mức học bổng loại giỏi: Có điểm TBCHT đạt loại giỏi trở lên (8,5 – 10) và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

 Mức học bổng : 360.000 đồng/tháng.

Điểm TBCHT nói trên được xác định theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), chỉ được lấy điểm thi, điểm kiểm tra hết môn lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi, điểm kiểm tra dưới 5,0.

Kết quả rèn luyện của sinh viên được xác định theo “Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường Đại học kinh tế quốc dân” (Ban hành theo Quyết định số 281/QĐ- ĐHKTQD ngày 24/3/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân)

Học bổng khuyến khích học tập cấp theo từng kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

Điều 5: Nguồn cấp học bổng khuyến khích học tập

Quỹ học bổng khuyến khích học tập sinh viên của trường Đại học Kinh tế quốc dân bằng 15% nguồn thu học phí hệ chính quy dài hạn.

Điều 6. Thủ tục và trình tự xét cấp học bổng khuyến khích học tập

a) Thủ tục xét cấp

1. Nhà trường căn cứ vào Quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khóa học, ngành học.

2. Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên học kỳ trước, Nhà trường tiến hành xét, cấp học bổng cho sinh viên ở kỳ tiếp theo, theo thứ tự từ loại giỏi trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định dựa trên Quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường.

3. Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo số lượng tín chỉ (sinh viên năm thứ nhất tối thiểu 22 tín chỉ và sinh viên năm thứ hai trở lên tối thiểu 25 tín chỉ: được tính tương đương với một học kỳ để xét học bổng ).

b) Trình tự xét cấp học bổng:

Bước 1: Đầu học kỳ, Phòng CTCT&QLSV phối hợp với phòng TC-KT phân bổ học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy theo các khoa, bộ môn.

Bước 2: Trên cơ sở chỉ tiêu học bổng phân bổ vào đầu năm học và đầu học kỳ II, các Khoa và Bộ môn quản lý sinh viên căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện học kỳ trước của sinh viên tién hành xét và lập danh sách đề nghị trường cấp học bổng khuyến khích học tập (qua phòng CTCT và QLSV).

Bước 3: Phòng CTCT và QLSV tổng hợp danh sách của khoa, bộ môn gửi; tiến hành kiểm tra và lập quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trình Ban giám hiệu phê duyệt.

Bước 4: Phòng CTCT&QLSV gửi quyết định được phê duyệt cho Phòng Tài chính – Kế toán, các Khoa và Bộ môn để thông báo và thực hiện.

Điều 7: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

GS.TS Nguyễn Văn NamBài viết liên quan

Hướng dẫn nộp học phí năm học 2016-2017 qua Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Sinh viên có thể nộp tiền học phí bằng cách chuyển khoản hoặc đến trực tiếp bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của LienVietPostBank trên toàn quốc. Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Số hiệu TK: 999926666899 tại Ngân hàng TMCP...


Thông báo V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với sinh viên chính quy

Lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 đối với sinh viên chính quy


Hướng dẫn nộp học phí qua ngân hàng

Trên cơ sở thống nhất với Phòng Tài chính Kế toán, Phòng QLĐT thông báo thu học phí họcThông báo chương trình học bổng YSEALI mùa xuân 2017 dành cho thủ lĩnh trẻ

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình học bổng YSEALI mùa xuân 2017 dành cho thủ lĩnh trẻ chủ đề Thúc đẩy tinh thần công dân tích cực, chủ đề Môi trường và chủ đề "Doanh nghiệp xã hội và Phát triển kinh tế"....


Thông báo Mức học phí năm học 2016-2017 và dự kiến lộ trình học phí đến năm học 2020-2021 hệ đại học chính...

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo mức học phí năm học 2016-2017 và dự kiến lộ trình học phí đến năm học 2020-2021 của hệ đại hoc chính quy


Chương trình học bổng Ngoại ngữ Tây Ban Nha

Thông tin tuyển sinh lần thứ IV Học bổng Ngoại ngữ Tây Ban Nha do Chính phủ Colombia cấp


Ngày hội thông tin du học Ý

Chương trình “Ngày hội thông tin du học Ý” do Văn phòng Uni-Italia và Đại sứ quán Italia tổ chức


Thông báo về tài khoản nộp học phí cho sinh viên hệ chính quy

Sinh viên hệ chính quy ĐH Kinh tế quốc dân chuyển khoản học phí theo hướng dẫn dưới đây


Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2015-2016

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2015-2016

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter