Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE MANAGEMENT)

Đăng bởi : Admin Ngày: 27/01/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_______________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỆ VĂN BẰNG 2

(Ban hành theo Quyết định số ......../QĐ-ĐHKTQD ngày ...... tháng ...... năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO (LEVEL OF EDUCATION):

ĐẠI HỌC (UNDERGRADUATE)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR):

QUẢN TRỊ KINH DOANH

(BUSINESS MANAGEMENT)

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE):

52340101

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO (SPECIALITY):

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

(ENTERPRISE MANAGEMENT)

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION):

CHÍNH QUY (FULL TIME)

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị chiến lược và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong môi trường hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập và có năng lực làm việc theo nhóm; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.

 

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức: Cử nhân Quản trị doanh nghiệp được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về quản trị chiến lược và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp vận hành trong nền kinh tế thị trường; có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và môi trường toàn cầu hóa.

1.2.2. Về kỹ năng: Có khả năng hoạt động độc lập và có năng lực phối hợp hoạt động theo nhóm; có phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

1.2.3. Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

1.2.4. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Cán bộ kinh doanh hoặc cán bộ quản trị điều hành ở các cấp độ khác nhau trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về quản trị doanh nghiệp tại các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo khác hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

24 tháng

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

73 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Đã có bằng đại học chính quy

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO,

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Chương trình đào tạo

6. THANG ĐIỂM:

Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

 

7. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

18 tín chỉ

        7.1.1. Kiến thức bắt buộc:

6 tín chỉ

       7.1.2. Kiến thức bắt buộc của Trường:

15 tín chỉ

   7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

55 tín chỉ

      7.2.1. Kiến thức bắt buộc của Trường:

9 tín chỉ

      7.2.2. Kiến thức chung của ngành:

15 tín chỉ

      7.2.3. Kiến thức lựa chọn của ngành:

2 tín chỉ

      7.2.4. Kiến thức chuyên ngành:

21 tín chỉ

      7.2.5. Chuyên đề thực tập:

8 tín chỉ

 

8. DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

 Bài viết liên quan

Tiếng Anh thương mại (Business English)

Chuyên ngành đào tạo Tiếng Anh thương mại (Business English)


LUẬT KINH DOANH (BUSINESS LAW)


QUẢN LÝ KINH TẾ (ECONOMIC MANAGEMENT)


KINH TẾ PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT ECONOMICS)


NGÂN HÀNG (BANKING


TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CORPORATE FINANCE)


KẾ TOÁN (ACCOUNTING)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter