Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

QUẢN LÝ KINH TẾ (ECONOMIC MANAGEMENT)

Đăng bởi : Admin Ngày: 27/01/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_______________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỆ VĂN BẰNG 2

(Ban hành theo Quyết định số ......../QĐ-ĐHKTQD ngày ...... tháng ...... năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO (LEVEL OF EDUCATION):

ĐẠI HỌC (UNDERGRADUATE)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR):

KINH TẾ (ECONOMICS)

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE):

52310101

CHUYÊN NGÀNH (SPECIALITY):

QUẢN LÝ KINH TẾ

(ECONOMIC MANAGEMENT)

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION):

CHÍNH QUY (FULL - TIME)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

        1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế; có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý các tổ chức có hoạt động kinh tế; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức, và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.Về kiến thức: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế sau khi tốt nghiệp được trang bị một cách có hệ thống: (1) Kiến thức cơ bản về kinh tế học hiện đại, quản lý và quản trị kinh doanh; (2) Kiến thức về phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi, giám sát và đánh giá chính sách kinh tế; (3) Kiến thức về quản lý phát triển kinh tế; và (4) Kiến thức về quản lý tổ chức.

1.2.2.Về kỹ năng: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế có kỹ năng: (1) Phân tích, hoạch định, tổ chức thực thi, giám sát và đánh giá chính sách kinh tế; (2) Quản lý theo quá trình quản lý: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát; (3) Nghiên cứu và dự báo; Phân tích quyết định và sử dụng các công cụ hỗ trợ hiện đại cho các nhà quản lý; và (4) làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, quản lý sự thay đổi và đổi mới, quản lý rủi ro v.v…

1.2.3.Về thái độ: Tôn trọng và chấp hành pháp luật; Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; Có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc; có tinh thần sáng tạo và đổi mới; có tinh thần học tập để nâng cao trình độ.

1.2.4.Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Có thể làm việc ở các vị trí quản lý, nghiên cứu và tư vấn trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng, các tổ chức tư vấn, các tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp.

 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

24 tháng

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

73 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Đã có bằng đại học chính quy

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO,

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Chương trình đào tạo

6. THANG ĐIỂM:

Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

 

7. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

     

18 tín chỉ

        7.1.1. Kiến thức bắt buộc:

6 tín chỉ

       7.1.2. Kiến thức bắt buộc của Trường:

 

 

12 tín chỉ

   7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

55 tín chỉ

      7.2.1. Kiến thức bắt buộc của Trường:

9 tín chỉ

      7.2.2. Kiến thức chung của ngành:

12 tín chỉ

      7.2.3. Kiến thức lựa chọn của ngành:

2 tín chỉ

      7.2.4. Kiến thức chuyên ngành:

24 tín chỉ

      7.2.5. Chuyên đề thực tập:

8 tín chỉ

 

8. DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

     

 


File đính kèm


Bài viết liên quan

Tiếng Anh thương mại (Business English)

Chuyên ngành đào tạo Tiếng Anh thương mại (Business English)


LUẬT KINH DOANH (BUSINESS LAW)


KINH TẾ PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT ECONOMICS)


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE MANAGEMENT)


NGÂN HÀNG (BANKING


TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CORPORATE FINANCE)


KẾ TOÁN (ACCOUNTING)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter