Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

LƯU HỌC SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 56

Đăng bởi : Admin Ngày: 26/02/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Số 1106 /QĐ- ĐHKTQD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      

 

                Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc: Tiếp nhận Lưu học sinh vào học hệ đại học chính quy khóa 56

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

         Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/ 2010 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành tại Thông tư số 12/VBHN-BGDĐT, ngày 25/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Quy định về đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân ban hành tại Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng;

         Căn cứ các Quyết định số 2883/QĐ- BGDĐT ngày 08/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân tiếp nhận Lưu học sinh Campuchia học đại học hệ chính quy khóa 56 năm học 2014-2015 theo hình thức hiệp định CLMV;

         Căn cứ các Quyết định số 2884/QĐ- BGDĐT ngày 08/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân tiếp nhận Lưu học sinh Campuchia học đại học hệ chính quy khóa 56 năm học 2014-2015 theo diện hiệp định;

         Căn cứ Quyết định số 3041/QĐ- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân tiếp nhận Lưu học sinh Lào học đại học hệ chính quy khóa 56 năm học 2014-2015 theo diện hiệp định;

         Căn cứ các Quyết định số 1623/ĐTVNN ngày 15/8/2014 và Quyết định số 1823/ĐTVNN-SVQT ngày 04/9/2014 của Cục Đào tạo với Nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân tiếp nhận Lưu học sinh Hàn Quốc học đại học hệ chính quy khóa 56 năm học 2014-2015 theo diện tự túc kinh phí;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

                

Điều 1. Tiếp nhận 24 Lưu học sinh vào học hệ đại học chính quy khóa 56 năm học (2014-2015), bao gồm: 20 sinh viên theo diện Hiệp định và học bổng CLMV và 04 sinh viên theo diện tự túc kinh phí;

 (Có danh sách kèm theo)

            Điều 2. Chế độ, quyền lợi của Lưu học sinh được thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2014, theo chế độ hiện hành của hình thức Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Điều 3. Trưởng các Phòng Quản lý đào tạo, Hợp tác quốc tế, Tài chính -Kế toán; Trưởng các Khoa, Viện Quản lý sinh viên; các đơn vị và Lưu học sinh có tên ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- ĐSQ Lào, VQ Campuchia

và Hàn Quốc tại Hà Nội (để phối hợp);

-  Lưu  TH, QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTS

 

 

(đã ký)

 

 

GS.TS Phạm Quang Trung


File đính kèm


Bài viết liên quan

BỔ SUNG LƯU HỌC SINH DIỆN TỰ TÚC KHÓA 57

Tiếp nhận Lưu học sinh Kiengkay XAYAVONG, sinh ngày 24/01/1996 vào học Chuyên ngành Kinh tế đầu tư, lớp chuyên ngành Đầu tư 57A- hệ đại học chính quy khóa 57 từ năm học 2015-2016, theo diện tự túc kinh phí; MSV: 11156123


LƯU HỌC SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 57

Danh sách 27 Lưu học sinh vào học hệ đại học chính quy khóa 57 từ năm học 2015-2016, bao gồm: 06 Lưu học sinh theo diện Hiệp định và 21 Lưu học sinh theo diện tự túc kinh phí

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter