Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

LUẬT KINH DOANH (BUSINESS LAW)

Đăng bởi : Admin Ngày: 27/01/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_______________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỆ VĂN BẰNG 2

(Ban hành theo Quyết định số ......../QĐ-ĐHKTQD ngày ...... tháng ...... năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD)

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO (LEVEL OF EDUCATION):

ĐẠI HỌC (UNDERGRADUATE)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR):

LUẬT (LAW)

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE):

52380101

CHUYÊN NGÀNH (SPECIALITY):

LUẬT KINH DOANH

(BUSINESS LAW)

 HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION):

CHÍNH QUY (FULL - TIME)

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh; có tư duy khoa học, độc lập và sáng tạo; có khả năng tự nghiên cứu bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. Định hướng đào tạo cử nhân Luật thực hành tại các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động kinh doanh và các cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động kinh tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.Về kiến thức: Cử nhân Luật có hiểu biết cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Nắm vững kiến pháp luật cơ bản, hiện đại về lý luận nhà nước và pháp luật, kiến thức pháp luật dân sự, thương mại, hành chính, hình sự và pháp luật tố tụng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; có kiến thức và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học luật trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện cụ thể của môi trường kinh tế - xã hội.

1.2.2.Về kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, đánh giá các tình huống pháp lý và lựa chọn áp dụng những quy định pháp luật thích hợp; thành thạo trong việc soạn thảo các hợp đồng, tài liệu và văn bản pháp luật sử dụng trong các quan hệ dân sự, thương mại và hành chính; có phương pháp trình bày khoa học, thực hiện tư vấn pháp luật đạt hiệu quả cho các đối tượng; có ý thức hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm.

1.2.3.Về thái độ: Hiểu biết đầy đủ, nghiêm túc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp; có ý thức làm việc tích cực, có trách nhiệm nghề nghiệp, thích ứng tốt với môi trường làm việc cạnh tranh; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện những kỹ năng nghề luật.

1.2.4.Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Cán bộ pháp lý, cán bộ quản trị trong doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế; các chức danh tư pháp trong các cơ quan nhà nước; nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật; nghiên cứu, thực hành pháp luật tại các đơn vị dịch vụ tư vấn pháp luật, các tổ chức xã hội. Đủ điều kiện để bồi dưỡng trở thành luật sư,có thể tham gia tố tụng là người bào chữa, người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hoặc thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác ngoài tố tụng cho khách hàng.  

 

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

24 tháng

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

74 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Đã có bằng đại học chính quy

 

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO,

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Chương trình đào tạo

6. THANG ĐIỂM:

Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

7. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

       

 12 tín chỉ

   7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

 62 tín chỉ

      7.2.1. Kiến thức bắt buộc của Trường:

  6 tín chỉ

      7.2.2. Kiến thức chung của ngành:

 25 tín chỉ

      7.2.3. Kiến thức lựa chọn của ngành:

  2 tín chỉ

      7.2.4. Kiến thức chuyên ngành:

 21 tín chỉ

      7.2.5. Chuyên đề thực tập:

   8 tín chỉ

 

8. DỰ KIẾN NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

 

 


File đính kèm


Bài viết liên quan

Tiếng Anh thương mại (Business English)

Chuyên ngành đào tạo Tiếng Anh thương mại (Business English)


QUẢN LÝ KINH TẾ (ECONOMIC MANAGEMENT)


KINH TẾ PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT ECONOMICS)


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE MANAGEMENT)


NGÂN HÀNG (BANKING


TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CORPORATE FINANCE)


KẾ TOÁN (ACCOUNTING)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter