Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

KINH TẾ PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT ECONOMICS)

Đăng bởi : Admin Ngày: 27/01/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_______________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỆ VĂN BẰNG 2

(Ban hành theo Quyết định số ......../QĐ-ĐHKTQD ngày ...... tháng ...... năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD)

 

 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO (LEVEL OF EDUCATION):

ĐẠI HỌC (UNDERGRADUATE)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR):

KINH TẾ (ECONOMICS)

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE):

52310101

CHUYÊN NGÀNH (SPECIALITY):

KINH TẾ PHÁT TRIỂN

(DEVELOPMENT ECONOMICS)

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION):

CHÍNH QUY (FULL - TIME)

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế phát triển; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.Về kiến thức: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại; có kiến thức rộng về lý luận và thực tiễn quản lý nền kinh tế thị trường, có đủ năng lực tham gia phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách và hoạt động phát triển trên phạm vi nền kinh tế cũng như của ngành và địa phương. 

1.2.2.Về kỹ năng: Có năng lực phân tích và tham gia hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội; có kỹ năng phân tích và dự báo, xác định cơ hội, thách thức và xu hướng vận động của nền kinh tế để quản lý quá trình phát triển; có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm nhằm giải quyết hiệu quả công việc trong chuyên môn.

1.2.3.Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, năng động, nhiệt tình, sáng tạo và có tinh thần hợp tác trong công việc.

1.2.4.Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:  Có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tại các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, đơn vị tư vấn và tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. 

           

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

24 tháng

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

69 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Đã có bằng đại học chính quy

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Chương trình đào tạo

6. THANG ĐIỂM:

Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

 

7. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

15 tín chỉ

        7.1.1. Kiến thức bắt buộc:

6 tín chỉ

       7.1.2. Kiến thức bắt buộc của Trường:

9 tín chỉ

   7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

54 tín chỉ

      7.2.1. Kiến thức bắt buộc của Trường:

9 tín chỉ

      7.2.2. Kiến thức chung của ngành:

9 tín chỉ

      7.2.3. Kiến thức chuyên ngành:

28 tín chỉ

      7.2.4. Chuyên đề thực tập:

8 tín chỉ

 

8. NỘI DUNG  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

 Bài viết liên quan

Tiếng Anh thương mại (Business English)

Chuyên ngành đào tạo Tiếng Anh thương mại (Business English)


LUẬT KINH DOANH (BUSINESS LAW)


QUẢN LÝ KINH TẾ (ECONOMIC MANAGEMENT)


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE MANAGEMENT)


NGÂN HÀNG (BANKING


TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CORPORATE FINANCE)


KẾ TOÁN (ACCOUNTING)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter