Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

Đăng bởi : Admin Ngày: 23/02/2017 00:00

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Số:  195 /KH-ĐHKTQD

                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH
Xét tốt nghiệp đại học hệ văn bằng hai, hình thức chính quy đợt 1 năm 2017
 

Kính gửi

- Trư­ởng Khoa, Viện trưởng Quản lý sinh viên
- Trưởng các đơn vị


      Căn cứ văn bản hợp nhất ban hành tại Thông tư số 17/VBHN ngày 15/5/2014 về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT quy định về  “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường;

     Căn cứ Quy định về đào đại học hệ văn bằng 2, hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 1228/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

     Căn cứ Công văn số 1015/KH- ĐHKTQD, ngày 25/7/2016 của Hiệu trưởng về Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ đại học văn bằng 2, hình thức học chính quy, học kỳ 1 năm học 2016_2017

     Nhà trường dự kiến cuộc họp xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học hệ văn bằng 2, hình thức chính quy Đợt 1 năm 2017 vào ngày 23/3/2017 (Thứ Năm).
      Ban Giám hiệu yêu cầu đơn vị quản lý sinh viên, Trưởng các đơn vị thực hiện một số công việc sau đây:
1. Trưởng Khoa, Viện trưởng quản lý chuyên ngành
     Đôn đốc các Bộ môn nhập điểm chuyên đề thực tập của sinh viên lên mạng quản lý đào tạo.
2. Phòng Thanh tra pháp chế
       Gửi kết quả thanh tra, xử lý các sinh viên vi phạm quy chế thực tập và viết chuyên đề về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 20/3/2017 để Thường trực Hội đồng xét tốt nghiệp báo cáo tại cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

3. Phòng Tài chính Kế toán
   3.1. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo kiểm tra, đôn đốc sinh viên nộp học phí và lệ phí theo quy định; Gửi Danh sách sinh viên còn nợ học phí về Phòng QLĐT trước ngày 20/3/2017.
    3.2. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo thực hiện thanh toán cho các khâu công việc theo quy định của Trường.


4. Phòng Quản lý đào tạo – đơn vị thường trực và quản lý trực tiếp
    4.1. Thông báo để sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp làm hồ sơ đề nghị được công nhận tốt nghiệp; Điều kiện để sinh viên được công nhận tốt nghiệp như sau:
   a) Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ theo quy định của Chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành; Điểm Trung bình chung tích lũy của toàn khóa học được làm tròn đến 02 chữ số thập phân và phải đạt từ 2,00 điểm trở lên theo thang điểm 4;
   b) Không đang trong thời gian học cải thiện điểm (nâng điểm);
   c) Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị đình chỉ học tập năm cuối khoá;
   d) Nộp đủ học phí và kinh phí theo quy định của Trường. 
    4.2. Thông báo những trường hợp sinh viên có hạng tốt nghiệp xuất sắc hoặc giỏi sẽ bị giảm một bậc, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau đây:
   a) Có khối lượng tín chỉ bị điểm F vượt quá 5% phải đăng ký học lại so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình; 
   b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo Trường trở lên trong thời gian học.

    4.3. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán để kiểm tra danh sách sinh viên còn nợ học phí và lệ phí xét tốt nghiệp, đôn đốc sinh viên nộp đầy đủ theo quy định. 
    4.4. Tổng hợp kết quả báo cáo từ các đơn vị có liên quan như: Phòng Thanh tra pháp chế, Phòng Tài chính- Kế toán để báo cáo Hội đồng Nhà trường;
     4.5. Chuẩn bị báo cáo kết quả xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường tại cuộc họp Hội đồng, dự kiến họp ngày 23/3/2017;
     4.6. Kiểm tra và trình Hiệu trưởng ký Bảng điểm của sinh viên;
     4.7. In bằng tốt nghiệp cho sinh viên và trình Hiệu trưởng ký;
     4.8. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp;

4.9. Đầu mối phối hợp các Khoa, Viện và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tổ chức buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đợt 1-2017 (Dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2017).

5. Các đơn vị có liên quan

            Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp xét công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về        Phòng Quản lý đào tạo để báo cáo Hiệu trưởng kịp thời giải quyết.

                                                                       
Nơi nhận:
- Như đề gửi
- Lưu TH, QLĐT

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Phạm Hồng Chương

 


Bài viết liên quan

QUY ĐỊNH PHÁT BẰNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

Quy trình, thời gian phát bằng cho sinh viên hệ chính quy, văn bằng 2 chính quy, liên thông chính quy


KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2016

Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành tại Thông tư số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và...


KẾ HOẠCH Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2015

Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành tại Thông tư số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và...

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter