Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỌC SONG SONG HAI NGÀNH

Đăng bởi : Admin Ngày: 24/02/2016 00:00

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

 

Số: 1271/CV-QLĐT

(V/v hướng dẫn triển khai thực hiện học cùng lúc hai chương trình)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             

 

                Hà Nội, ngày  02  tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Trưởng các khoa, bộ môn, trưởng các phòng

 

Thực hiện quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Qyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT, Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại ĐH Kinh tế Quốc dân ban hành tại QĐ số 95/QĐ-KTQD ngày 14/01/2008 và Quyết định số 1597/QĐ-KTQD ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Hiệu trưởng về việc triển khai cho sinh viên hệ đại học chính quy học cùng lúc 02 chương trình đào tạo, Nhà trường hướng dẫn tổ chức triển khai học cùng lúc 2 chương trình như sau:

1. Điều kiện học cùng lúc hai chương trình

a) Sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình là sinh viên đang học Đại học hệ chính quy của Trường đang học chương trình thứ nhất (CT1) đăng ký học thêm một chương trình thứ hai (CT2) để được cấp hai văn bằng tốt nghiệp.

b) Hình thức đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ.

c) Sinh viên chỉ được đăng ký một chương trình đào tạo thứ hai (không được thay đổi chương trình học đã đăng ký), và phải đạt được các điều kiện sau đây: 

- Đạt số tín chỉ tối thiểu và điểm Trung bình chung tích lũy (TBCTL) tính đến thời điểm đăng ký như sau:

   + Năm thứ nhất: 18 tín chỉ, điểm TBCTL đạt 6,0 trở lên;

   + Năm thứ hai:   60 tín chỉ, điểm TBCTL đạt 6,0 trở lên;

   + Năm thứ ba:   110 tín chỉ, điểm TBCTL đạt 6,0 trở lên;

+ Năm thứ tư:   160 tín chỉ, điểm TBCTL đạt 6,0 trở lên;

- Sinh viên đang học CT2, nếu có kết quả học tập xếp hạng yếu, phải dừng học thêm CT2 ở học kỳ tiếp theo. Sinh viên chỉ được quay trở lại học CT2 nếu điểm TBC tích lũy được cải thiện và đạt từ 7,0 điểm trở lên.

Nhà trường xét và ra quyết định tạm dừng học, quyết định cho học tiếp CT2 trên cơ sở đề nghị của sinh viên, có ý kiến cố vấn học tập và đơn vị quản lý sinh viên.

- Sinh viên đăng ký học CT2 không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo khoa và các tổ chức tương đương khoa ở CT1.

- Thời gian tối đa để sinh viên học CT2: thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường.

- Khi học CT2, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần đã tích lũy có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương.

d) Công nhận tốt nghiệp

Sinh viên CT2 chỉ được xét công nhận tốt nghiệp CT2, sau khi đã được cấp bằng tốt nghiệp đại học ở CT1.

2. Quy trình, thời gian đăng ký học CT2 và đăng ký học phần

a) Thời gian đăng ký học CT2:  tháng 5 hàng năm, sau khi có kết quả học tập của học kỳ 1.

b) Sinh viên đăng ký CT2 tại văn phòng khoa, bộ môn QLSV theo các bước sau đây:

- Nhận mẫu đăng ký CT2 tại văn phòng khoa, bộ môn QLSV hoặc tải từ trang web của Trường, đơn có ý kiến của cố vấn học tập của khoa, bộ môn QLSV;

- Nộp bản đăng ký CT2 tại văn phòng khoa, bộ môn QLSV trước ngày 31 tháng 5 hàng năm

- Khoa, bộ môn QLSV nhận đơn và lệ phí đăng ký học CT2 của sinh viên 50,000đ và chuyển danh sách có chữ ký (mẫu kèm theo) về Phòng Quản lý đào tạo, trước ngày 10 tháng 6 hàng năm;

- Phòng Quản lý đào tạo tập hợp nhu cầu và báo cáo Hiệu trưởng quyết định, và thông báo đến các khoa, bộ môn QLSV trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.

c) Quy định về đăng ký tín chỉ:

Sinh viên CT2 học cùng với CT1, nhưng đăng ký học sau khi sinh viên CT1 hoàn thành đăng ký. Tổng số tín chỉ tối đa cho cả hai CT trong mỗi học kỳ không vượt quá số tín chỉ tối đa hiện hành (35TC).

d). Đối với sinh viên đã CT2 từ năm học 2009-2010: có mặt tại Nhà văn hóa vào 8 giờ 30 ngày 11 tháng 12 năm 2010 để nghe phổ biến quy định, kế hoạch đăng ký học.

3. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên

Sinh viên CT2 phải nộp học phí theo quy định hiện hành như đối với sinh viên hệ đại học chính quy trong diện ngân sách nhà nước.

Sinh viên CT2 không được xét các chế độ chính sách như sinh viên CT1.

4. Quản lý sinh viên học CT2

a). Khoa, bộ môn QLSV sinh viên CT1 có trách nhiệm:

- Thông báo và tư vấn cho sinh viên của khoa, bộ môn đăng ký học CT2;

- Nhận đơn học CT2 và lệ phí từ sinh viên;

- Lập danh sách sinh viên CT1 đăng ký học CT2; chuyển danh sách và lệ phí cho phòng QLĐT;  

b) Phòng Quản lý đào tạo có trách nhiệm

- Chủ trì quản lý sinh viên học CT2

- Phối hợp với các khoa, bộ môn QLSV tư vấn cho sinh viên về việc đăng ký học CT2;

- Tiếp nhận danh sách sinh viên đăng ký học CT2 và lệ phí từ các khoa, bộ môn QLSV; kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng ra Quyết định cho sinh viên học CT2;  

- Xây dựng kế hoạch học tập và thông báo đến các khoa, bộ môn chuyên ngành;

- Quản lý kết quả học tập, định kỳ xét thôi học, thụ lý các yêu cầu dừng học, tiếp tục học cho sinh viên; đôn đốc sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí; phổ biến các quy định quy chế cho sinh viên CT2; xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

- Đề nghị thanh toán kinh phí cho các khâu công việc.

5. Chế độ tài chính

Phòng QLĐT và Phòng Tài chính Kế toán nghiên cứu và báo cáo Hiệu trưởng trích một tỷ lệ % thu học phí đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình để thanh toán cho công việc đối với các đơn vị tham gia.

 

Nhận được công văn này, các khoa, bộ môn tổ chức thông báo cho sinh viên biết và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới kịp thời báo cáo về Trường qua đầu mối là phòng Quản lý đào tạo để báo cáo Hiệu trưởng giải quyết.

 

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi

- Lưu TH, QLĐT

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

GS.TS. Phan Công Nghĩa


File đính kèm


Bài viết liên quan

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter