Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Danh sách sinh viên tốt nghiệp bổ sung hệ Văn bằng 2 chính quy đợt 1 năm 2016

Đăng bởi : Admin Ngày: 22/04/2016 00:00

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­

Số: 553 /QĐ-ĐHKTQD

            Hà Nội, ngày 21 tháng 4  năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân của trường

Đại học Kinh tế Quốc dân hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo chính quy,

Đợt 1 năm 2016 (Bổ sung)        

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

         Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/ 2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

         Căn cứ văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành tại Thông tư số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định đào tạo đại học hệ văn bằng 2, hình thức chính quy, theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành tại QĐ số 1228 /QĐ – ĐHKTQD, ngày 11/11/2011 của Hiệu trưởng;

          Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học văn bằng 2 hình thức chính quy, Đợt 1 năm 2016 họp ngày 24/3/2016;

            Theo đề nghị của Tr­ưởng phòng Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân của trường Đại học Kinh tế Quốc dân bổ sung Đợt 1 năm 2016 cho 85 sinh viên hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo chính quy.

(Danh sách sinh viên tốt nghiệp kèm theo)

Điều 2. Tr­ưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Như­ Điều 2

 - L­ưu TH, QLĐT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

GS.TS. Trần Thọ ĐạtBài viết liên quan

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ (tính đến ngày 06/01/2017)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ


Lời chia tay đầy cảm xúc của Giáo sư Hiệu trưởng trước 1522 tân Cử nhân của nhà trường tại Lễ trao Bằng...

"Thầy biết và thấu hiểu rằng trong thời gian qua, đã có lúc các em chưa hài lòng, các em chưa vui và các em có quyền đòi hỏi cao hơn về cơ sở vật chất, về chất lượng phục vụ... và hôm nay tại buổi lễ trao bằng này, tại thời khắc tạm biệt mái trường này,...


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2016 (Bổ sung)

Danh sách sinh viên trong file excel đính kèm


Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ Chính quy đợt 1 năm 2016 bổ sung

Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ Chính quy đợt 1 năm 2016 bổ sung


Danh sách sinh viên K54 nộp bằng cấp 3 (cập nhật 22/03/2016)

Đề nghị sinh viên K54 kiểm tra thông tin để chuẩn bị công tác in bằng tốt nghiệp đại học năm 2016

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter