Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Danh sách sinh viên hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình Đợt 1, năm học 2017 - 2018

Đăng bởi : Admin Ngày: 21/07/2017 00:00

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh sách sinh viên hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình

Đợt 1, năm học 2017 - 2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

           

Căn cứ Điều lệ trư­ờng đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/ 2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành tại Thông tư số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành tại Quyết định số 95/QĐ-KTQD ngày 04/01/2008 và Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Đề án “đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học bậc Đại học hình thức đào tạo chính quy” ban hành theo Quyết định số 2205/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-ĐHKTQD ngày 17/02/2017 về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017-2018;

Xét đơn của sinh viên hệ đại học chính quy đề nghị được học cùng lúc hai chương trình;

Xét đề nghị của Tr­ưởng phòng Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Công nhận 65 sinh viên hệ đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học cùng lúc hai chương trình:

(có danh sách kèm theo)

            Điều 2. Chế độ, quyền lợi của sinh viên được thực hiện theo các quy chế, quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

            Điều 3. Tr­ưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như­ Điều 3

- L­ưu P.TH, P.QL ĐT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

PGS.TS Phạm Hồng ChươngBài viết liên quan

KẾ HOẠCH: Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017


Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017

Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59Kế hoạch kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 59 và sinh viên các khóa khác kiểm tra Tiếng...

Tổ chức kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên khóa 59 sau khi nhập học theo đúng quy định của Trường


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 9/...

Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tháng 06 năm 2017, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau


QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chuẩn đầu ra về Tin học trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của...

Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra về tin học trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân


QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt 3 - năm học 2016-...

Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chính quy


QUYẾT ĐỊNH V/v miễn học, miễn thi, quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo và công...

Đồng ý miễn học, miễn thi, quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh chương trình đào tạo và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho 567 sinh viên

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter