Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Danh sách sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt chuẩn đầu ra lần 26 - tháng 5 2017

Đăng bởi : Admin Ngày: 08/05/2017 00:00

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn học, miễn thi, quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

______________________

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Căn cứ Điều lệ Trư­ờng Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ t­ướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/5/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 47 chuyên ngành, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa 54;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/5/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc ban hành Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/10/2015 của Hiệu trưởng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tiểu ban chuyên môn Hội đồng kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo Quyêt định số 740/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/11/2013 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/3/2016 của Hiệu trưởng về việc Quy định mức thu học phí hệ đào tạo chính quy năm học 2016-2017;

Căn cứ Thông báo số 383/TB-ĐHKTQD ngày 23/3/2017 của Hiệu trưởng về việc đổi điểm tiếng Anh cho sinh viên chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế năm 2017;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý miễn học, miễn thi, quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh chương trình đào tạo và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho 300 sinh viên có tên sau đây:

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Sinh viên có tên tại Điều 1 được quy đổi điểm Tiếng Anh có trách nhiệm phí chuyển điểm các học phần theo quy định hiện hành của Trường để đảm bảo kinh phí cho công tác xét miễn học, miễn thi và các kinh phí khác ngoài giảng dạy của Trường.

Điều 4. Trưởng khoa, Viện trưởng; Trưởng bộ môn; Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị có liên quan và 300 sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Như điều 4;

- Lưu P.TH, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Phạm Hồng Chương


File đính kèm


Bài viết liên quan

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Chính quy

Nhà trường thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Hệ chính quy) như sau: (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu cụ thể trong bản gửi kèm).


Tài liệu hỗ trợ sử dụng Turnitin

Tài liệu hỗ trợ sử dụng Turnitin


Lịch thi học phần hệ văn bằng 2 chính quy HK 1 năm 2017 - 2018

Lịch thi học phần hệ văn bằng 2 chính quy HK 1 năm 2017 - 2018


KẾ HOẠCH: Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy Đợt 3 năm 2017


Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017

Tổ chức học lại cho sinh viên hệ chính quy theo hình thức lớp riêng, đợt 1 năm 2017


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59


Thông báo về việc phát giáo trình cho sv K59Kế hoạch kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 59 và sinh viên các khóa khác kiểm tra Tiếng...

Tổ chức kiểm tra đầu vào Tiếng Anh đối với sinh viên khóa 59 sau khi nhập học theo đúng quy định của Trường


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 9/...

Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tháng 06 năm 2017, Nhà trường thông báo về việc kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ như sau

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter