Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Quản lý đào tạo

Đăng bởi : Admin Ngày: 22/01/2016 00:00

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỪ THÁNG 11 NĂM 2010 ĐẾN NAY

Theo Quyết định số 1724/QĐ - ĐHKTQD ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng, từ học kỳ II năm học 2010 - 2011 Phòng Quản lý đào tạo có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo hệ đại học chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng đại học chính quy của Trường (văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học). Tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo hệ đại học chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng đại học chính quy của Trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao. Đầu mối quản lý về xây dựng chương trình đào tạo đại học và phát triển các chương trình đào tạo đại học mới trong Trường.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng Quản lý đào tạo có 30 nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đồng bộ hệ đào tạo đại học chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng đại học chính quy (văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học).

2. Tổ chức nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, giáo trình, cơ cấu kiến thức đào tạo đại học phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo và theo hướng liên thông hội nhập quốc tế. Tổ chức nghiên cứu, phát triển môn học mới, xây dựng chương trình đào tạo mới.

3. Chủ trì hướng dẫn các Viện, Khoa, Bộ môn xây dựng và phát triển các ngành và chuyên ngành đào tạo mới, các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng  cao.

4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có đào tạo bậc đại học xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo.

5. Đầu mối quản lý công tác xây dựng và phát triển học liệu của Nhà trường. Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học, Nhà Xuất bản, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo và các đơn vị có liên quan xác định giáo trình cần in ấn và xuất bản, số lượng bản in.

6.  Quản lý việc liên kết hợp tác đào tạo, bồi dưỡng đại học với các trường, viện đại học, các  đối tác khác trong nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án thí điểm mới, đề án nâng cao chất lượng đào tạo của các hệ đào tạo chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng đại học chính quy (văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học).

7. Tổ chức nghiên cứu, xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến, giới thiệu và tổ chức công tác quảng bá, PR (Public Relation) cho các chuyên ngành đào tạo.

8. Phối hợp với Phòng Thanh tra, ĐBCLGD&KT, Phòng CTCT&QLSV đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu người sử dụng lao động, làm cơ sở cho đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo.

9. Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định về quản lý quá trình đào tạo đại học chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng đại học chính quy (văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học).

10. Thường trực Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học có cấp bằng chính quy của Trường.

11. Đề xuất chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh đối với các hệ đào tạo đại học chính quy, các hệ đào tạo có cấp bằng đại học chính quy (văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học).

12. Tham gia theo dõi, đề xuất Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

13. Chủ trì tổ chức tiếp nhận, bố trí sắp xếp sinh viên chính quy, văn bằng 2, liên thông trúng tuyển vào các lớp chuyên ngành theo quy định của Trường và thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng. Bàn giao danh sách lớp sinh viên cho các đơn vị liên quan. Tiếp nhận, quản lý, kiểm tra hồ sơ sinh viên.

14. Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho các hệ đại học chính quy, liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học, văn bằng 2 thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng.

15. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập, theo học kỳ và năm học, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần của các hệ được phân công. Thông báo nhiệm vụ giảng dạy các hệ chính quy, bằng 2 đến các Bộ môn thông qua Khoa (nếu có). Xây dựng kế hoạch và thực hiện điều phối sử dụng giảng đường cho hệ  chính quy, bằng 2 do Phòng quản lý.

16. Phối hợp với Phòng Thanh tra, ĐBCLGD&KT tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt giảng dạy, thực hiện chế độ công tác giáo viên; chấp hành quy chế đào tạo của sinh viên, học viên.

17. Lập kế hoạch, hướng dẫn thực tập nghiệp vụ, chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên, học viên (thuộc Phòng quản lý). Tham gia phối hợp tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp cho sinh viên, học viên.

18. Quản lý phôi bằng và phối hợp các đơn vị có liên quan làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp các hệ đại học cấp bằng chính quy của Trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của sinh viên, học viên thuộc Phòng quản lý khi có yêu cầu.

19. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về đào tạo: tuyển sinh, thực tập, chế độ công tác của giáo viên trong toàn trường. Phối hợp với Phòng CTCT&QLSV chỉ đạo nghiệp vụ đối với trợ lý các khoa.

20. Quản lý, lưu trữ bài v à điểm thi tuyển sinh, tốt nghiệp (nếu có), lưu trữ điểm thi học phần của hệ đại học chính quy và các hệ đào tạo có cấp bằng chính quy (liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, văn bằng 2) thuộc Phòng quản lý. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lý của Phòng và của Trường.

21. Đầu mối phát động phong trào giáo viên dạy giỏi, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi làm cơ sở cho bình xét các danh hiệu thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên trong Trường.

22. Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giáo viên cho các hệ đại học chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng chính quy.

23. Phối hợp với Phòng Thanh tra, ĐBCLGD&KT và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quy chế đào tạo của sinh viên. Tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên.

24. Đầu mối đề xuất trình Hiệu trưởng xét: chuyển đi, chuyển đến, xét lên lớp, dừng học, tiếp tục học, thôi học cho sinh viên hệ chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng chính quy.

25. Phối hợp với Văn phòng Chương trình tiên tiến, Ban quản lý chương trình tiên tiến tổ chức quản lý các chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao.

26. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do đơn vị quản lý.

27. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về công tác nhân sự. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị  đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành.

28. Tạo điều kiện và phối hợp hoạt động với các đoàn thể quần chúng trong Phòng.

29. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và lao động hợp đồng của Phòng.

30. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

 


Bài viết liên quan


Giới thiệu Phòng Quản lý Đào tạo

Đóng góp vào quá trình phát triển của Trường trong suốt hơn 60 năm qua có công lao của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Phòng Quản lý đào tạo. Là một trong các bộ phận đầu tiên được thành lập cùng với việc thành lập Trường, 60 năm qua dù đã thay...

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter