Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

BỔ SUNG LƯU HỌC SINH DIỆN TỰ TÚC KHÓA 57

Đăng bởi : Admin Ngày: 26/02/2016 00:00

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Số: 1730 /QĐ- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc: Tiếp nhận Lưu học sinh vào học hệ đại học chính quy khóa 57

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

         Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

            Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/ 2014 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trư­ờng Đại học;

         Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2015 - 2017;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT, ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

         Căn cứ Công văn số 893 VHGD/ĐSQL.15, ngày 22/10/2015 của Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam về việc đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân tiếp nhận Lưu học sinh Lào học đại học hệ chính quy khóa 57 từ năm học 2015-2016, diện tự túc;

                 

          Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

                

Điều 1. Tiếp nhận Lưu học sinh Kiengkay XAYAVONG, sinh ngày 24/01/1996 vào học Chuyên ngành Kinh tế đầu tư, lớp chuyên ngành Đầu tư 57A- hệ đại học chính quy khóa 57 từ năm học 2015-2016, theo diện tự túc kinh phí; MSV: 11156123

            Điều 2. Chế độ, quyền lợi của Lưu học sinh được thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2015;

Điều 3. Trưởng các Phòng Quản lý đào tạo, Hợp tác quốc tế, Tài chính - Kế toán; Trưởng các Khoa, Viện Quản lý sinh viên; các đơn vị và Lưu học sinh có tên ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- ĐSQ Lào (để phối hợp);

-  Lưu  TH, QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

GS.TS Phạm Quang Trung


Bài viết liên quan

LƯU HỌC SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 57

Danh sách 27 Lưu học sinh vào học hệ đại học chính quy khóa 57 từ năm học 2015-2016, bao gồm: 06 Lưu học sinh theo diện Hiệp định và 21 Lưu học sinh theo diện tự túc kinh phí


LƯU HỌC SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 56

Danh sách 24 Lưu học sinh vào học hệ đại học chính quy khóa 56 năm học (2014-2015), bao gồm: 20 sinh viên theo diện Hiệp định và học bổng CLMV và 04 sinh viên theo diện tự túc kinh phí

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter