Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

CTĐT hệ Chính quy

CTĐT hệ Chính quy

QUẢN TRỊ LỮ HÀNH (TRAVEL MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất đạo đức, chính trị sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về quản lý, kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; có khả năng tư duy độc lập và tự đào tạo...QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (HOTEL MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học ngành Quản trị khách sạn có phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, văn hóa, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu về quản trị khách sạn và du lịch; có tư duy nghiên cứu độc lập và khả năng tự học hỏi,...TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (BUSINESS ENGLISH)

Đào tạo cử nhân đại học ngành chính Ngôn ngữ Anh – ngành phụ Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm xã hội; có khả năng sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai để thực hiện các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh trong môi trường nghề nghiệp có yêu cầu sử dụng tiếng...


LUẬT KINH DOANH (BUSINESS LAW)

Đào tạo cử nhân đại học ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh; có tư duy khoa học, độc lập và sáng tạo; có khả năng tự nghiên cứu bổ sung...


LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ (INTERNATIONAL BUSINESS LAW)

Đào tạo cử nhân đại học ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh; có tư duy khoa học, độc lập và sáng tạo; có khả năng tự nghiên...


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CBVC, giảng viên, sinh viên có thể xem đề cương chi tiết môn học tại địa chỉ sau: http://chuongtrinhdaotao.neu.edu.vn/


TOÁN KINH TẾ (MATHEMATICAL ECONOMICS)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Toán kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp toán học ứng dụng trong kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự...


TOÁN TÀI CHÍNH (MATHEMATICAL FINANCE)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Toán tài chính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp toán học trong tài chính, quản lý và quản trị kinh doanh; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học tập bổ...


THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI (SOCIO-ECONOMIC STATISTICS)

Đào tạo cử nhân đại học về Thống kê kinh tế (chuyên ngành Thống kê kinh tế - xã hội) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên sâu về thống kê trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành...


THỐNG KÊ KINH DOANH (BUSSINESS STATISTICS)

Đào tạo cử nhân đại học về Thống kê kinh tế (chuyên ngành Thống kê kinh doanh) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức về thống kê trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc...


KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (REAL ESTATE BUSINESS)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh doanh bất động sản có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, có sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; có kiến thức cơ bản, hiện đại về quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh bất động sản; có tư duy khoa học sáng tạo, chủ động và độc lập ở mọi vị trí công tác...


KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐỊA CHÍNH (REAL ESTATE ECONOMICS AND LAND ADMINISTRATION)

Đào tạo những cử nhân chuyên ngành Kinh tế bất động sản và địa chính có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; có kiến thức cơ bản, hiện đại và chuyên sâu về kinh tế và quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai và bất động sản; có tư duy khoa học sáng tạo, chủ động và độc lập...


TIN HỌC KINH TẾ (ECONOMIC INFORMATICS)

Đào tạo những cử nhân chuyên ngành Tin học kinh tế trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức phù hợp về khoa học xã hội; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, cập nhật về hệ thống thông...


HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS)

Đào tạo những cử nhân chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức phù hợp về khoa học xã hội; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, cập nhật về hệ thống...


KINH TẾ TÀI NGUYÊN (ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế tài nguyên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý tài nguyên thiên nhiên; có khả năng tư duy và làm việc độc lập; có khả năng tự học tập để bổ sung...


QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân cử nhân đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.


THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (STOCK MARKET)

Đào tạo cử nhân đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Thị trường chứng khoán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt là những kiến thức và kỹ năng...


TÀI CHÍNH CÔNG (PUBLIC FINANCE)

Đào tạo cử nhân đại học về ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính công có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt là những kiến thức và kỹ năng chuyên...


TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (INTERNATIONAL FINANCE)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Tài chính Quốc tế thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, có trách nhiệm đối với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ về Tài chính Quốc tế; có khả năng tư duy độc lập;...


BẢO HIỂM (INSURANCE)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Bảo hiểm có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và những kiến thức chung về lĩnh vực Tài chính; có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về Bảo hiểm (bao gồm Bảo hiểm thương mại, Bảo hiểm xã hội,...


THẨM ĐỊNH GIÁ (VALUATION)

Đào tạo cử nhân đại học về Thẩm định giá có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về Thẩm định giá; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng...


KẾ TOÁN (ACCOUNTING)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán - kiểm toán; thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán,...


KIỂM TOÁN (AUDITING)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kiểm toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán - kiểm toán; thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán,...


QUẢN TRỊ MARKETING (MARKETING MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý, quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Quản trị Marketing; có khả năng làm việc độc lập, thích ứng nhanh với các nhiệm vụ cụ thể thuộc chức năng Quản trị marketing....


QUẢN TRỊ BÁN HÀNG (SALES MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị bán hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý, quản trị kinh doanh, marketing; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về bán hàng và quản trị bán hàng; có khả năng làm việc độc lập, thích ứng nhanh với các nhiệm vụ cụ thể thuộc...


TRUYỀN THÔNG MARKETING (MARKETING COMMUNICATION)

Đào tạo cử nhân đại học về truyền thông Marketing có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý, quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về truyền thông Marketing; có khả năng làm việc độc lập, thích ứng nhanh với các nhiệm vụ cụ thể thuộc chức năng truyền...


KINH TẾ PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT ECONOMICS)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế phát triển; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập...


KẾ HOẠCH (PLANNING)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kế hoạch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế phát triển; Có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao...


KINH TẾ HỌC (ECONOMICS)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế học đạt được các tiêu chí sau: (i) Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, sức khỏe tốt và có trách nhiệm đối với xã hội; (ii) Có kiến thức kinh tế sâu, rộng, cập nhật với tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế, đồng bộ và đa ngành, có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng và khả...


KINH TẾ ĐẦU TƯ (INVESTMENT ECONOMICS)

Đào tạo cử nhân đại học về Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của...


KINH TẾ - QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NATURAL RESOURCE - ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT

Đào tạo cử nhân đại học ngành Kinh tế chuyên ngành Kinh tế - Quản lý tài nguyên và Môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; Nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý và quản trị kinh doanh; Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế quản lý tài nguyên và môi trường; có tư duy nghiên cứu độc lập, có...


KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ URBAN ECONOMICS AND MANAGEMENT

Đào tạo cử nhân đại học về Kinh tế và quản lý đô thị có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; Nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý đô thị; Có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng...


KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC (HUMAN RESOURCE ECONOMICS AND MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực; Có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung...


QUẢN LÝ KINH TẾ (ECONOMIC MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế; có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý các tổ chức...


QUẢN LÝ CÔNG (PUBLIC MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học về Kinh tế chuyên ngành Quản lý công có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế; Có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công; Có tư duy...


KINH TẾ QUỐC TẾ (INTERNATIONAL ECONOMICS)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý và kinh tế học hiện đại; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp...


HẢI QUAN (CUSTOMS)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Hải quan có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế hải quan, quản lý và quản trị kinh doanh, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kinh tế, tổ chức và nghiệp vụ Hải quan; Có khả năng tư duy độc lập và giải quyết các vấn đề chuyên...


KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (ARGRICULTURE ECONOMICS AND RURAL DEVELOPMENT)

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế, có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ...


QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP (GENERAL BUSINESS MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị kinh doanh tổng hợp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị kinh doanh, về khởi sự và tạo lập đoanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường...


QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ENTERPRISE MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị chiến lược và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền...


QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG (QUALITY MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị chất lượng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị kinh doanh, quản trị chất lượng và năng suất ở các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức trong nền...


QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL BUSINESS MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị kinh doanh thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kinh tế, quản lý và quản trị hoạt động kinh doanh thương mại ở doanh...


QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ (INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT)

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong kinh tế thị trường và hội nhập quốc...


THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (INTERNATIONAL TRADE)

Đào tạo cử nhân đại học Thương mại quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lý thuyết Thương mại quốc tế, nghiệp vụ buôn bán hàng hóa trên trường quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập...


NGÂN HÀNG (BANKING)

Đào tạo cử nhân đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt là những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về...


TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CORPORATE FINANCE)

Đào tạo cử nhân đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt là những kiến thức và kỹ năng...


Hiện 1 tới 5 trong số 5 (1 trang)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter